VÄLKOMMEN TILL HJULHUSET!  För att boka tid hos oss klicka här

Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Hjulhuset verkar för ständig förbättring av kvaliteten på den totala produkten, dess leveransform samt kvaliteten av all administrativ verksamhet inom såväl den egna verksamheten som hos företagets leverantörer för att på så sätt kunna överträffa kunders och myndigheters krav och förväntningar angående kompetens, servicegrad och kvalitet. För att möjliggöra vår kvalitetspolicy kommer vi att ge våra medarbetare de förutsättningar som krävs samt genom empowerment låta var och en ta ansvar och beslut gällande sitt eget arbete och andra direkta problem som kan tänkas uppstå, utan obligatorisk inblandning av överordnad. Anledningen till att företagsledningen vågar lägga ett så pass stort ansvar på de anställda är att varje anställd är noga utvald efter väl beprövade kriterier samt utbildas löpande efter behov.

Miljöpolicy

Gällande verksamheten Hjulhuset AB existerar generellt inte några större miljörisker vare sig internt eller externt. Hanteringen av miljöfarliga kemikalier eller dess like är minimal, men självfallet förekommer sådan. Företagets strävan är att med god marginal uppfylla de föreskrifter och normer som åligger verksamheten.

Självfallet har Hjulhusets ledning full medvetenhet om att miljön måste bevakas så att inga risker uppstår samt att arbetsmiljö är mer än bara frånvaro av risker. Hjulhuset anser i likhet med dagens forskare och ledande personligheter inom industrin att man i första hand ska ta väl hand om sin personal; om man gör det behöver man nämligen inte vara orolig om kundens bästa, det ser personalen till att ta hand om. I och med att Hjulhuset är övertygad om detta är det viktigt för företaget att de anställda trivs med arbete, fritidssysselsättning och privatliv samt utvecklas i positiv riktning mot förverkligandet av individuella mål.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa respekt för sin egen likväl som för andras säkerhet, hälsa och miljö. Det ankommer på varje medarbetare att inte bara följa rutiner och stadgar utan också bruka sunt förnuft och visa uppmärksamhet på eventuella brister och risker för arbetsmiljön och genast rapportera dessa till överordnad för direkta åtgärder eller åtgärda bristerna själv enligt bästa förmåga och sedan rapportera om tidigare brister samt vidtagna åtgärder till överordnad.

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor diskuteras, likväl skall konsekvenser och risker noggrant bedömas i samverkan med minst två representanter för den operativa delen av verksamheten. Tillsammans skall beslut tas om hur man klarar investeringarna eller förändringarna samtidigt som arbetsmiljön förblir konstant eller förbättras.